Skip to content
PROGRAM UPDATE IS WORKING! 

23. september 2022 – piatok


11.00 – 18.30 Registrácia

12.00 – Otvorenie konferencie

12.05 – 12.45     PEDIATRICKÁ DERMATOLÓGIA

Predsed­níctvo: MUDr. Janette Balog­hová, PhD.

Exantémy v det­skom veku z pohľadu infek­tológa (10 min.)
D. Hudačková

Kom­p­likácie Cov­id-19 v det­skom veku (15 min.)
V. Ďurkovičová, D. Hudáčková, G. Kissová

Foren­zné posud­zovanie nálezov pri CAN syn­dróme (15 min.)
S. Farkašová Ian­nac­cone, D. Farkaš

12.45 – 13.15     RITUXIMAB – PRÍLEŽITOSŤ NA ZMENU

(pod­porené spo­ločnosťou SANDOZ)
Predsed­níctvo: MUDr. Katarína Mel­níková, MBA, MPH

Pem­phigus, známa neznáma (15 min.)
P. Imle­jová

Tak alebo tak (15 min.)
K. Mel­níková

13.15 – 13.45     JAKi V DERMATOLÓGII DOSTUPNÝ NA SLOVENSKU

(pod­porené spo­ločnosťou Eli Lilly Slov­akia s. r. o)
Predsed­níctvo: MUDr. Janette Balog­hová, PhD.

5‑ročné skúsen­osti s JAK inhibítormi v reu­matoló­gii (15 min.)
Ž. Mace­jová

JAK inhibít­ory v liečbe atopick­ej dermat­itídy (15 min.)
K. Vorčáková 

13.45 – 14.00.    COFFEE BREAK

14.00 – 15.00     SILA INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE /​ CHRONICKÁ SPONTÁNNA URTIKÁRIA OČAMI PACIENTA

(pod­porené spo­ločnosťou NOVARTIS)
Predsed­níctvo: MUDr. Tomáš Kampe, MPH

Der­ma­tológ & Chirurg Dialóg: Hidrad­en­it­is sup­pur­ativa (15 min.)
T. Kampe, M. Baran

Derma & Reuma Dialóg: Man­až­ment pacienta so psori­atick­ou chorobou (15 min.)
Z. Čižmáriková, P. Imlejová

Der­ma­tológ & Pacient Dialóg: Odborná diskusia der­ma­tológa s pacien­tom s CSU
Š. Nemi­lová

15.00 – 15.45     IMUNITNE PODMIENENÉ OCHORENIA Z POHĽADU DERMATOLÓGA

(pod­porené spo­ločnosťou ABBVIE)
Predsed­níctvo: MUDr. Karolína Vorčáková, PhD. 

Výhody a nevýhody vybraných liečeb­ných mod­alít závažnej atopick­ej dermat­itídy (30 min.)
T. Kampe, J. Balog­hová, K. Vorčáková

IMID ochorenia v ambu­lan­cii dermatoven­er­ológa (15 min.)
J. Molčan­ová

15.45 – 16.00     COFFEE BREAK

16.00 – 17.00     PSORIÁZA  OD TEÓRIE K PRAXI

Sym­pózi­um spo­ločnosti JANSSEN 
Predsed­níctvo: MUDr. Tomáš Kampe, MPH

Zlepšuje skorá liečba psor­iázy pro­gnózu pacienta? (15 min.)
M. Part

Hod­notenie závažnosti psor­iázy (poďme si to skúsiť) (15 min.)
K. Mel­níková

Man­až­ment liečby pacienta so psori­atick­ým ochorením v ambu­lan­cii dermatoven­er­ológa (15 min.)
R. Paul­inyová 

Diskusia (15 min.)

16.00 – 17.00     WORKSHOP (salónik recepcia)
EMTECHNOLÓGIE – SVALY A TUK AKO NOVÝ CIEĽ V ESTETICKEJ MEDICÍNE 

(work­shop pod­porený spo­ločnosťou BTL)
P. Šimotová, B. Švárny

17.00 – 17.15     DUÁLNA INHIBÍCIA IL-17A a F PRI LIEČBE PSORIÁZY; BIMEKIZUMAB – NEW KID ON THE BLOCK

(pred­náška pod­porená spo­ločnosťou UCB)
P. Kozub

17.30 – 18.15     SKIN CAFE (Letná terasa)

(pod­porené spo­ločnosťou UCB)
Zhod­neme sa na liečbe? Interak­tívny kazui­st­ický blok
J. Balog­hová, T. Kampe

18.15 – 18.45     DERMATOLOGY BEYOND THE BORDERS

Predsed­níctvo: MUDr. Mar­tina Vidová Ugurbas, PhD.

Dermo­scop­ic test with inter­est­ing cases (Tur­key) (15 min.)
prof. Dr. Mustafa Turhan Sahin

Treat­ment of gen­it­al warts (Tur­key) (15 min.)
assoc. prof. Dr. Mehmet Melikoğlu

20.00  VEČERA

24. september 2022 – sobota


8.00 – 12.30     Registrácia

8.30 – 9.15     ONKODERMATOLÓGIA 

Predsed­níctvo: MUDr. Katarína Drotárová

Difer­en­ciálna dia­gnostika pig­mentových pre­ja­vov v oblasti tváre (15 min.)
Z. Murárová

Kožné zmeny pri onko­lo­gick­ých a neonko­lo­gick­ých ochore­niach v hem­at­oló­gii (Praha, ČR) (15 min.)
M. Hise­mová

Gorlin-Goltzov sydróm – kazuistika (15 min.)
K. Drotárová, J. Balog­hová., J. Bodnár

9.15 – 9.45     INTERDISCIPLINÁRNY BLOK 

Predsed­níctvo: MUDr. Peter Kozub, PhD.

Sys­té­mová imun­osupresia v der­ma­toló­gii z pohľadu nefrológa (15 min.)
(pred­náška pod­porená spo­ločnosťou Amgen) 
I. Ded­in­ská

Difer­en­ciálna dia­gnostika demy­elin­iz­a­čných ochorení (15 min.)
(pred­náška pod­porená spo­ločnosťou Novartis)
J. Szila­siová

09.45 – 10.15   COFFEE BREAK

10.15 – 11.00     KOŽA A IMUNITA

Predsed­níctvo: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Nežá­doucí účinky sys­té­mové léčby (Praha ČR) (15 min.)
J. Her­cogová

Abro­citin­ib v liečbe atopick­ej dermat­itídy – výsledky klinick­ých štúdií (15 min.)
(pred­náška pod­porená spo­ločnosťou Pfizer)
P. Kozub 

Klinické výsledky a man­až­ment liečby AD upa­da­citinibom (15 min.)
(pred­náška pod­porená spo­ločnosťou AbbVie)
S. Pet­ro­vá

11.00 – 11.45     STD

Predsed­níctvo: MUDr. Hana Zelen­ková, CSc. 

Bal­an­itídy (15 min.)
H. Zelen­ková

Séro­lo­gická dia­gnostika syfil­isu (NRC­Sy) (15 min.)
B. Nad­zonová 

Syfil­itická infek­cia v okrese Tre­bišov (15 min.)
K. Popíková

11.45 – 12.30     VARIA

Predsed­níctvo: MUDr. Jana Kováčová Gajan­ová 

Aktu­al­ity z magis­tra­l­iter pří­pravy (Praha, ČR) (15 min.)
(pred­náška pod­porená spo­ločnosťou Fag­ron)
M. Husárová

Sca­bies – dôležitý dia­gnostický problém (15 min.)
Z. Fed­áková, Z. Baranová

Nové metódy, tech­niky a zák­roky laser­ovej medicíny (Praha, ČR) (15 min.)
(pred­náška pod­porená spo­ločnosťou BTL)
P. Šimotová

12.30     Ukončenie kon­fer­encie

12.35    OBEDE‑POSTERY

 1. Mul­tidiscip­linárna zdra­vot­ná starost­livosť v liečení chronick­ých dermatóz
  I. Mar­git­ics, M. Soľavová
 2. Hay-Wells syn­dróm
  T. Uhrin
 3. Trans­plantá­cia vlasov FUE tech­nikou pomo­cou prístroja Neo­graft 2.0
  A. Nestorová 
 4. Sklero­dermia s bulóznymi pre­javmi
  A. Šepitková, A. Podracká, J. Balog­hová, K. Benhatchi
 5. Pleva case with enter­o­bi­as­is, giardisis and helico­bac­ter pylori infec­tion
  Mehmet MELİKOĞLU, Büşra SOLAK ESEN, Rabia YAMAK, Ali İŞLEK
 6. Kom­plexný pohľad na pacienta so psoriázou – kazuistiky
  B. Sližková
 7. Neskoro indikovaný SWITCH u pacienta s ťažkou for­mou ložiskovej psoriázy (PASI 40+)
  K. Trenčanská


E‑POSTEROVÁ SEKCIA

 1. Aso­ciá­cia kožných a osteoartikulár­nych zmi­en
  H. Juhásová, A. Podracká, Z. Baranová
 2. Lokalizovaná sklero­dermia versus lichen sclerosus
  A. Podracká, J.Baloghová

 3. Využit­ie prot­izápa­lového a anti­mik­robiál­ne­ho účinku dapsónu v liečbe recidivujúce­ho ery­sipelasu
  B. Jánošíková, J. Balog­hová, G. Takáčová

 4. Gigantický bazo­celulárny kar­cinóm
  A.Šepitková, T.Kampe

 5. Stevens-John­sonov syn­dróm
  G. Koter­cová, B. Jánošíková
 6. Liečenie psor­iázy, atopick­ého ekzému a iných chronick­ých dermatóz v kúpeľoch
  I. Mar­git­ics

 7. Our exper­i­ence with aprem­ilast treat­ment
  M. Gazdíková

 8. Bazo­celulárny kar­cinóm
  A. Gurčíková