Skip to content

E‑postery

Poste­ry budú pre­zen­to­va­né v elek­tro­nic­kej for­me, na doty­ko­vých LCD obra­zov­kách. Počas celé­ho trva­nia kon­fe­ren­cie budú vysta­ve­né a budú k dis­po­zí­cii všet­kým účast­ní­kom. K výro­be je potreb­né pou­žiť napr. prog­ram MS Power­Po­int či špe­cia­li­zo­va­né gra­fic­ké prog­ra­my (viď nižšie).

Plo­cha pre zobra­ze­nie e‑posteru na obra­zov­ke je 52 × 66 cm (š × v).
E‑poster nemu­sí pres­ne zod­po­ve­dať tým­to roz­me­rom – šír­ka sa vždy pris­pô­so­bí veľ­kos­ti plo­chy (pri výro­be odpo­rú­ča­me nasta­viť šír­ku doku­men­tu na 52 cm), výš­ka je ľubo­voľ­ná (poster je mož­né posú­vať pohy­bom prs­ta po obra­zov­ke).
Odpo­rú­ča­ná mini­mál­na veľ­kosť pís­ma pri šír­ke doku­men­tu 52 cm je 17 – 20 bodov.

E‑posterové tabu­le sú vyba­ve­né fun­kci­ou „LUPA“, tak­že aký­koľ­vek detail (obrá­zok, graf) na e‑postery bude mož­né pri pre­hľa­dá­va­ní zväčšiť.

Informácie pre výrobu e‑posteru:

v prog­ra­me MS PowerPoint:

  • nasta­ve­nie veľ­kos­ti doku­men­tu (šír­ka 52 cm, výš­ka pod­ľa potre­by) v „Návrh /​ Vzhľad stránky“
  • vlo­že­nie tex­tov, gra­fov a obrázkov
  • zasla­nie na e‑mail: agenturakami@​agenturakami.​sk vo for­má­te PPT ale­bo PDF

v iných prog­ra­moch (napr. Ado­be InDe­sign, Illu­stra­tor, Pho­tos­hop, Quark­X­press atd.):

  • nasta­ve­nie veľ­kos­ti doku­men­tu (šír­ka 52 cm, výš­ka pod­ľa potreby)
  • vlo­že­nie tex­tov, gra­fov a obrázkov
  • zasla­nie na e‑mail: agenturakami@​agenturakami.​sk vo for­má­te PDF

Ku kaž­dé­mu e‑posteru je mož­né pri­lo­žiť ľubo­voľ­ný počet videí. Videá pro­sím zasie­laj­te cez úschov­ňu na e‑mail: agenturakami@​agenturakami.​sk
Pod­po­ro­va­né for­má­ty videí: avi, mp4, wmv, webm.

VZOR /​ ŠABLÓNA e‑posteru ↓ 

Pro­sí­me Vás o zasla­nie Vašich prác v e‑forme naj­ne­skôr do 10. 9. 2024 

V prí­pa­de akých­koľ­vek otá­zok pro­sím kon­tak­tuj­te orga­ni­zač­nú agen­tú­ru KAMI, s. r. o.
Kon­takt­nou oso­bou je Mgr. Miro­sla­va Kozá­ko­vá
Tel.: 0948/​ 656 488
E‑mail: agenturakami@​agenturakami.​sk