Skip to content

Registrácia

Pri­hlá­se­nie aktív­nej účas­ti: 15. 7. 2024

For­my pre­zen­tá­cie: PREDNÁŠKA, E‑POSTER

FORMULÁROM:  www​.east​for​skin​.sk
E‑MAILOM:           agenturakami@​agenturakami.​sk

Pod­mien­kou pri­hlá­se­nia aktív­nej účas­ti je zasla­nie ABSTRAKTU 
Abs­trak­ty pred­ná­šok budú uve­rej­ne­né v zbor­ní­ku abstraktov.

 KONGRESOVÝ POPLATOK: do 14. 7. 2024 po 15. 7. 2024
 Lekár 100 € 139 €
 Ses­tra člen­ka SKSaPA 40 € 70 €
 Ses­tra nečlen­ka SKSaPA 60 € 90 €
 Spre­vá­dza­jú­ca osoba 80 € 80 €
 Lekár nad 70 rokov bez úhra­dy
 Aktív­ny účastník bez úhra­dy

Veče­ra – pia­tok 20. 9. 2024 za dopla­tok 30 € /​ oso­ba

Aktív­ny účast­ník = 1. autor kon­fe­renč­ný popla­tok NEHRADÍ!

V cene regis­trá­cie je zahr­nu­té: kon­gre­so­vý balí­ček, orga­ni­zač­no-tech­nic­ké zabez­pe­če­nie, obe­dy a občerstvenie.

Poznám­ky:
– do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účast­ní­ka
– ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zozna­mu
– pri regis­trá­cii je potreb­né pre­uká­zať sa dokla­dom o zapla­te­ní regis­trač­né­ho poplatku

Vstup do kon­gre­so­vých pries­to­rov a účasť na veče­ri len po pre­uká­za­ní sa menov­kou, kto­rú účast­ní­ci dosta­nú pri regis­trá­cii. Regis­tro­va­ný účast­ník kon­gre­su je povin­ný nosiť ju na vidi­teľ­nom mieste.

Zbor­ník abs­trak­tov bude na web­strán­ke podu­ja­tia dostup­ný všet­kým regis­tro­va­ným účast­ní­kom kon­gre­su, pred­bež­ne do 30 dní od skon­če­nia podujatia.

Par­ko­va­nie
Vaše osob­né moto­ro­vé vozid­lo je mož­né počas poby­tu v Grand­ho­te­li Sta­rý Smo­ko­vec odsta­viť v bez­pro­stred­nej blíz­kos­ti hote­la na plo­che na to urče­nej. Pre­vádz­ka Grand­ho­te­la však nega­ran­tu­je dostup­nosť voľ­ných par­ko­va­cích miest, ich rezer­vá­cia vopred nie je mož­ná. Pre hos­tí je k dis­po­zí­cii aj veľ­ko­ka­pa­cit­né von­kaj­šie par­ko­vis­ko, ale­bo par­ko­va­cia garáž cca 20 m od hote­la za poplatok.

Storno podmienky

Orga­ni­zá­tor kon­gre­su musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­gre­se písom­ne e‑mailom na agenturakami@​agenturakami.​sk
Zru­še­nie po tele­fo­ná­te nebu­de akcep­to­va­né!
Od 10. 8. 2024 – 100 % stor­no regis­trač­né­ho poplatku

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:

Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., Let­ná 82 /​ 75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Peňaž­ný ústav: ČSOB Ban­ka Slo­ven­sko, a. s., Spiš­ská Nová Ves
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT: CEKOSKBX
VS: bude Vám pri­ra­de­ný po zare­gis­tro­va­ní
KS: 0308 

Hodnotenie ARS CME

Kon­gres je zara­de­ný do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR č. 742019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK, SLS a Európ­skou akre­di­tač­nou radou.  Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke cme​por​tal​.sk  po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Nele­ká­rom a zdra­vot­ným ses­trám zašle­me potvr­de­nie o účas­ti e‑mailom

Kre­di­ty za pasív­nu účasť 
PIATOK       20. 9. 2024        kre­di­tov
SOBOTA     21. 9. 2024         kredity

Kre­di­ty za aktív­nu účasť (za kaž­dý prís­pe­vok)
Prvý autor slo­ven­ský /​ zahra­nič­ný             10 kre­di­tov /​ 15 kre­di­tov
Dva­ja spo­lu­au­to­ri slo­ven­skí /​ zahra­nič­ní    5 kre­di­tov /​ 10 kreditov

1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right