Skip to content

Prihlásenie aktívnej účasti: 15. 7. 2023

Formy prezentácie: PREDNÁŠKA, E-POSTER

FORMULÁROM:  www.eastforskin.sk
E-MAILOM:           agenturakami@agenturakami.sk

Podmienkou prihlásenia aktívnej účasti je zaslanie ABSTRAKTU 
Abstrakty prednášok budú uverejnené v zborníku abstraktov.

 KONFERENČNÝ POPLATOK: do 14. 7. 2023 po 15. 7. 2023
 Lekár 90 € 129 €
 Sestra 30 € 60 €
 Sprevádzajúca osoba 70 € 70 €
 Aktívny účastník bez úhrady

Večera – piatok 22. 9. 2023 za doplatok 25 € / osoba

Aktívny účastník = 1. autor konferenčný poplatok NEHRADÍ!

Poznámky:
– do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka
– ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu
– pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení registračného poplatku

Vstup do konfrerenčných priestorov a účasť na večeri len po preukázaní sa menovkou, ktorú účastníci dostanú pri registrácii. Registrovaný účastník konferencie je povinný nosiť ju na viditeľnom mieste.

Parkovanie
Vaše osobné motorové vozidlo je možné počas pobytu v Grandhoteli Starý Smokovec odstaviť v bezprostrednej blízkosti hotela na ploche na to určenej. Prevádzka Grandhotela však negarantuje dostupnosť voľných parkovacích miest, ich rezervácia vopred nie je možná. Pre hostí je k dispozícii aj veľkokapacitné vonkajšie parkovisko, alebo parkovacia garáž cca 20 m od hotela za poplatok.


Storno podmienky
Organizátor konferencie musí byť vyrozumený o zrušení účasti na konferencii písomne e-mailom na agenturakami@agenturakami.sk
Zrušenie po telefonáte nebude akceptované!
Od 10. 8. 2023 – 100 % storno registračného poplatku


Nepeňažné plnenie
Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani  z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:
Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o., Letná 82 / 75, 052 01 Spišská Nová Ves
Peňažný ústav: ČSOB Banka Slovensko, a. s., Spišská Nová Ves

IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT: CEKOSKBX
VS: bude Vám priradený po zaregistrovaní
KS: 0308 

Hodnotenie ARS CME
Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.  Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke cmeportal.sk  po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity. Nelekárom a zdravotným sestrám zašleme potvrdenie o účasti e-mailom

Kredity za pasívnu účasť 
PIATOK       22. 9. 2023      
SOBOTA     23. 9. 2023       

Kredity za aktívnu účasť (za každý príspevok)
Prvý autor slovenský / zahraničný  10 kreditov / 15 kreditov
Dvaja spoluautori slovenskí / zahraniční    5 kreditov / 10 kreditov

1
Registračný formulár
Informovanie dotknutej osoby

Povinné informovanie k registrácii
Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ – Agentúra KAMI, s.r.o., so sídlom Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je organizačné zabezpečenie odborného vedeckého vzdelávacieho podujatia na medzinárodnej úrovni, ktoré je považované za sústavne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje v absolútnom bezpečí. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie osobných údajov. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v pravidlách o ochrane osobných údajov na našom webovom sídle www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov alebo si ich môžete vyzdvihnúť priamo u nás.

Účastník
Účasť
Druh izby
večera 25 € / osoba(piatok) 22. 9. 2023

Celková suma: [ ( 45 + field45 ) ] €Požadujem vystaviť faktúru

Faktúru zaslať
Súhlasím so zasielaním pozvánok, týkajúcich sa organizácii kongresov, konferencií, seminárov v pôsobnosti Agentúry KAMI, s. r. o. na uvedenú e‑mailovú adresu v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním osobných údajov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje aj naďalej v absolútnom bezpečí. Aktualizované pravidlá o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov. Prosím, prečítajte si nové pravidlá a presvedčte sa o tom, že nám na bezpečnosti Vašich osobných údajov skutočne záleží.

Registrácia možná už len na mieste konferencie!

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right