Skip to content

Registrácia

Pri­hlá­se­nie aktív­nej účas­ti: 15. 7. 2023

For­my pre­zen­tá­cie: PREDNÁŠKA, E‑POSTER

FORMULÁROM:  www​.east​for​skin​.sk
E‑MAILOM:           agenturakami@​agenturakami.​sk

Pod­mien­kou pri­hlá­se­nia aktív­nej účas­ti je zasla­nie ABSTRAKTU 
Abs­trak­ty pred­ná­šok budú uve­rej­ne­né v zbor­ní­ku abstraktov.

 KONFERENČNÝ POPLATOK: do 14. 7. 2023 po 15. 7. 2023
 Lekár 90 € 129 €
 Ses­tra člen­ka SKSaPA 30 € 60 €
 Ses­tra nečlen­ka SKSaPA 45 € 90 €
 Spre­vá­dza­jú­ca osoba 70 € 70 €
 Aktív­ny účastník bez úhra­dy

Veče­ra – pia­tok 22. 9. 2023 za dopla­tok 25 € /​ oso­ba

Aktív­ny účast­ník = 1. autor kon­fe­renč­ný popla­tok NEHRADÍ!

Poznám­ky:
– do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účast­ní­ka
– ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zozna­mu
– pri regis­trá­cii je potreb­né pre­uká­zať sa dokla­dom o zapla­te­ní regis­trač­né­ho poplatku

Vstup do kon­fre­renč­ných pries­to­rov a účasť na veče­ri len po pre­uká­za­ní sa menov­kou, kto­rú účast­ní­ci dosta­nú pri regis­trá­cii. Regis­tro­va­ný účast­ník kon­fe­ren­cie je povin­ný nosiť ju na vidi­teľ­nom mieste.

Zbor­ník abs­trak­tov bude na web­strán­ke podu­ja­tia dostup­ný všet­kým regis­tro­va­ným účast­ní­kom kon­fe­ren­cie, pred­bež­ne 10 dní po realizácií.

Par­ko­va­nie
Vaše osob­né moto­ro­vé vozid­lo je mož­né počas poby­tu v Grand­ho­te­li Sta­rý Smo­ko­vec odsta­viť v bez­pro­stred­nej blíz­kos­ti hote­la na plo­che na to urče­nej. Pre­vádz­ka Grand­ho­te­la však nega­ran­tu­je dostup­nosť voľ­ných par­ko­va­cích miest, ich rezer­vá­cia vopred nie je mož­ná. Pre hos­tí je k dis­po­zí­cii aj veľ­ko­ka­pa­cit­né von­kaj­šie par­ko­vis­ko, ale­bo par­ko­va­cia garáž cca 20 m od hote­la za poplatok.

Storno podmienky

Orga­ni­zá­tor kon­fe­ren­cie musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­fe­ren­cii písom­ne e‑mailom na agenturakami@​agenturakami.​sk
Zru­še­nie po tele­fo­ná­te nebu­de akcep­to­va­né!
Od 10. 8. 2023 – 100 % stor­no regis­trač­né­ho poplatku

Nepeňažné plnenie

Orga­ni­zá­tor nebu­de posky­to­vať nepe­ňaž­né plne­nie pre účast­ní­kov podu­ja­tia (uby­to­va­nie, dopra­va). Ak si účast­ník hra­dí regis­trač­ný popla­tok sám, nemá povin­nosť odvo­du zráž­ko­vej dane za nepe­ňaž­né plne­nie v zmys­le Záko­na o dani  z príj­mov č. 5952003 Z. z. v zne­ní neskor­ších predpisov.

Regis­trač­ný popla­tok uhraď­te pro­sím na účet:
Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., Let­ná 82 /​ 75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Peňaž­ný ústav: ČSOB Ban­ka Slo­ven­sko, a. s., Spiš­ská Nová Ves
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT: CEKOSKBX
VS: bude Vám pri­ra­de­ný po zare­gis­tro­va­ní
KS: 0308 

Hodnotenie ARS CME

Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR č. 742019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK a Európ­skou akre­di­tač­nou radou.  Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke cme​por​tal​.sk  po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Nele­ká­rom a zdra­vot­ným ses­trám zašle­me potvr­de­nie o účas­ti e‑mailom

Kre­di­ty za pasív­nu účasť 
PIATOK       22. 9. 2023       6 kre­di­tov
SOBOTA     23. 9. 2023       4 kre­di­ty

Kre­di­ty za aktív­nu účasť (za kaž­dý prís­pe­vok)
Prvý autor slo­ven­ský /​ zahra­nič­ný             10 kre­di­tov /​ 15 kre­di­tov
Dva­ja spo­lu­au­to­ri slo­ven­skí /​ zahra­nič­ní    5 kre­di­tov /​ 10 kreditov

1
Registračný formulár
Informovanie dotknutej osoby

Povinné informovanie k registrácii
Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ – Agentúra KAMI, s.r.o., so sídlom Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je organizačné zabezpečenie odborného vedeckého vzdelávacieho podujatia na medzinárodnej úrovni, ktoré je považované za sústavne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje v absolútnom bezpečí. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie osobných údajov. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v pravidlách o ochrane osobných údajov na našom webovom sídle www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov alebo si ich môžete vyzdvihnúť priamo u nás.

Účastník
Účasť
Druh izby
večera 25 € / osoba(piatok) 22. 9. 2023

UBYTOVANIE PLNE OBSADENÉ

Celková suma: [ ( 45 + field45 ) ] €Požadujem vystaviť faktúru

Faktúru zaslať
Súhlasím so zasielaním pozvánok, týkajúcich sa organizácii kongresov, konferencií, seminárov v pôsobnosti Agentúry KAMI, s. r. o. na uvedenú e‑mailovú adresu v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním osobných údajov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje aj naďalej v absolútnom bezpečí. Aktualizované pravidlá o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov. Prosím, prečítajte si nové pravidlá a presvedčte sa o tom, že nám na bezpečnosti Vašich osobných údajov skutočne záleží.

REGISTRÁCIA UKONČENÁ!

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right