Registrácia

Prihlásenie aktívnej účasti: 20. 2. 2021

Forma prezentácie: Prednáška / Poster

FORMULÁROM: www.eastforskin.sk
E-MAILOM: agenturakami@agenturakami.sk

Podmienkou prihlásenia aktívnej účasti je zaslanie ABSTRAKTU 
Abstrakty prednášok budú uverejnené v zborníku abstraktov.

 KONFERENČNÝ POPLATOK:  
 Lekár 45 €
 Aktívny účastník bez úhrady

Konferenčný poplatok zahŕňa:  účasť na konferencii,  balíček materiálov + zborník abstraktov, organizačné zabezpečenie konferencie, občerstvenie, 1 × obed.

Možnosť zakúpenia večere – 30 € / osoba (diskusno-tématický večer)

V prípade využitia zvýhodnenej ceny registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať cez online registračný formulár, ale aj príslušnú sumu uhradiť do stanoveného termínu.
Aktívny účastník = 1. autor konferenčný poplatok NEHRADÍ!

Poznámky:
– do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka
– ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu
– pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení registračného poplatku

Vstup do kongresových priestorov a účasť na spoločenskom večere len po preukázaní sa menovkou, ktorú účastníci dostanú pri registrácii. Registrovaný účastník konferencie je povinný nosiť ju na viditeľnom mieste.


Storno podmienky:
Organizátor konferencie musí byť vyrozumený o zrušení účasti na konferencii písomne e-mailom na agenturakami@agenturakami.sk
Zrušenie po telefonáte nebude akceptované!
Od 1. 3. 2021 – 100 % storno registračného poplatku


Nepeňažné plnenie:
Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani  z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:
Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. Spišská Nová Ves
IBAN: SK29 5200 0000 0000 0947 0420
SWIFT: OTPVSKBX
VS: bude Vám priradený po zaregistrovaní
KS: 0308 

Hodnotenie ARS CME
Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.  Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke https://ks.lekom.sk zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity.

Kredity za pasívnu účasť:

Kredity za aktívnu účasť (za každý príspevok):
Prvý autor slovenský / zahraničný  10 kreditov / 15 kreditov
Dvaja spoluautori slovenskí / zahraniční    5 kreditov / 10 kreditov

Doprava
Organizátori plánujú v prípade väčšieho záujmu zabezpečiť dopravu účastníkov z menej dostupných miest.
Svoj záujem špecifikujte v registračnom formulári. Doprava sa bude realizovať len v prípade väčšieho záujmu.
O zabezpečení dopravy vás budeme včas informovať.

[[[["field36","equal_to","e-mail"]],[["show_fields","field37"]],"and"],[[["field27","equal_to","akt\u00edvna"]],[["show_fields","field39,field41,field43,field42,field40"]],"and"],[[["field48","equal_to","Hotel Stela"]],[["show_fields","field49"]],"or"],[[["field48","equal_to","Hotel Ark\u00e1da"]],[["show_fields","field51"]],"and"],[[["field48","equal_to","Penzi\u00f3n Kiska"]],[["show_fields","field50"]],"and"],[[["field48","equal_to","Prach\u00e1re\u0148 Boutique Hotel"]],[["show_fields","field53"]],"and"],[[["field48","equal_to","Hotel Barbakan"]],[["show_fields","field52"]],"and"],[[["field49","equal_to","77"],["field51","equal_to","68"],["field50","equal_to","73"],["field53","equal_to","105"],["field53","equal_to","135"],["field52","equal_to","69"],["field62","equal_to","41"],["field61","equal_to","81"]],[["show_fields","field54"]],"or"],[[["field48","equal_to","0"]],[["hide_fields","field54"]],"and"],[[["field59","equal_to","Poprad (\u017eel. stanica) \u2013 Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves \u2013 Levo\u010da"],["field59","equal_to","Ko\u0161ice \u2013 Pre\u0161ov \u2013 Levo\u010da"]],[["show_fields","field60"]],"or"],[[["field48","equal_to","Villa FAM"]],[["show_fields","field62"]],"and"],[[["field48","equal_to","Resort Levo\u010dsk\u00e1 Dolina"]],[["show_fields","field61"]],"and"]]
1
Registračný formulár

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ – Agentúra KAMI, s.r.o., so sídlom Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len ,,Prevádzkovateľ“) spracúva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je organizačné zabezpečenie odborného vedeckého vzdelávacieho podujatia na medzinárodnej úrovni, ktoré je považované za sústavne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje v absolútnom bezpečí. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie osobných údajov. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v pravidlách o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle http://www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov alebo si ich môžete vyzdvihnúť priamo u nás.

Účasť
Záujem o diskusno-tematický večer piatok 26. 3. 202130 € / osoba

Celková suma: [ ( field45 + field46 + field48 + field49 + field50 + field51 + field52 + field53 + field61 + field62 ) ] €


Požadujem vystaviť faktúru

Faktúru zaslať
Všeobecné obchodné podmienky Agentúry KAMI, s. r. o

Registrácia bude opäť spustená 4. 1. 2021

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right