Skip to content
PLATINOVÝ PARTNER 
ucb
GENERÁLNI PARTNERI 
sanofi
Janssen
amgen
abbvie
HLAVNÍ PARTNERI 
Almirall
Lilly
novartis_logo_pos_rgb
PARTNERI 
Pfizer
Berlin Chemie Menarini
Eucerin
Sandoz
BIODERMA
Siklienka
LEO pharma
BTL Aesthetics
Aurora medical

Ponú­ka­me mož­nosť spo­lu­prá­ce for­mou KONGRESOVÝCH BALÍČKOV
Kom­plet­nú ponu­ku + cen­ník si vyžia­daj­te na: kamenicka@​agenturakami.​sk

Pre­zen­tač­ný stá­nok
Veľ­kosť plo­chy je urče­ná výš­kou par­tner­stva. Hotel Grand Sta­rý Smo­ko­vec ponú­ka pries­to­ry na pre­zen­tá­ciu vo foy­er, Wil­son café, Wil­son bare, chod­bách aj saló­ni­ku Frid­rich August aj Hossein. 

Aktív­na účasť na kon­fe­ren­cii
E – POSTER doda­ný fir­mou (pla­tí pre zakú­pe­nie všet­kých balíčkov)

Inzer­cia v bul­le­ti­ne
Pri­pra­vo­va­ný for­mát bul­le­ti­nu je A5 na výš­ku.
Pod­kla­dy pre uve­rej­ne­nie inzer­cie je potreb­né dodať v tla­čo­vom PDF (CMYK, 300 dpi), 3 mm spa­dáv­ka, na adre­su: kamenicka@​agenturakami.​sk),
naj­ne­skôr do 15. 8. 2023. Inzer­cie doda­né po tom­to ter­mí­ne nebu­dú súčas­ťou tla­če­nej ver­zie bulletinu.

Logá par­tne­rov
Logá všet­kých par­tne­rov podu­ja­tia budú pre­zen­to­va­né na web strán­ke kon­fe­ren­cie, aj počas kona­nia kon­fe­ren­cie, logo je potreb­né dodať v tla­čo­vej kvalite. 

Ak máte o účasť na kon­fe­ren­cii záu­jem, kon­tak­tuj­te pro­sím orga­ni­zá­to­rov – agen­tú­ru KAMI – pove­re­nú orga­ni­zá­ci­ou:
Agen­tú­ra  KAMI, Šte­fá­nia Kame­nic­ká
e‑mail: kamenicka@​agenturakami.​sktel. 0905 /​ 530 158

Radi si s Vami dohod­ne­me pod­mien­ky spo­lu­prá­ce.
Ešte raz ďaku­je­me za pomoc. Teší­me sa na spo­lu­prá­cu s Vami.