Skip to content
GENERÁLNI PARTNERI 
Lilly
Novartis
Johnson
amgen
Medaprex
HLAVNÍ PARTNERI 
novo nordisk
LEO pharma
PARTNERI 
Felyma
Eucerin eng
Siklienka
Berlin Chemie Menarini

Ponú­ka­me mož­nosť spo­lu­prá­ce, for­mou KONGRESOVÝCH BALÍČKOV, kto­ré obsa­hu­jú via­ce­ro mož­nos­tí ako Vašu spo­loč­nosť pre­zen­to­vať. Kom­plet­nú ponu­ku + cen­ník pošle­me na požiadanie .

Kon­takt­ná oso­ba pre fir­my a agen­tú­ry:
Jakub KOZÁK
Tel: 0910 /​ 993 848
E‑mail: event@​agenturakami.​sk

BALÍČEK GENERÁLNY PARTNER
 • pre­zen­tač­ný stá­nok spo­loč­nos­ti /​ plo­cha 10 m2
 • blok pred­ná­šok /​ 30 min.
 • E‑POSTER
 • 6× vstup na kon­gres pre FZ 
 • inzer­cia v bul­le­ti­ne /​ 1 stránka
 • vklad mate­riá­lov v kon­gre­so­vých balíčkoch 
 • uve­rej­ne­nie loga medzi par­tner­mi na webe, v tla­čo­vi­nách, aj počas kongresuň

Aktív­na účasť len po odsú­hla­se­ní zara­de­nia pred­náš­ky organizátormi! 

 BALÍČEK HLAVNÝ PARTNER
 • pre­zen­tač­ný stá­nok spo­loč­nos­ti /​ plo­cha 8 m2
 • pred­náš­ka v blo­ku /​ 15 min. ale­bo E‑POSTER
 • 4× vstup na kon­gres pre FZ 
 • inzer­cia v bul­le­ti­ne /​ 1 stránka
 • vklad mate­riá­lov v kon­gre­so­vých balíčkoch
 • uve­rej­ne­nie loga medzi par­tner­mi na webe, v tla­čo­vi­nách, aj počas kongresu

Aktív­na účasť len po odsú­hla­se­ní zara­de­nia pred­náš­ky organizátormi!

BALÍČEK PARTNER
 • pre­zen­tač­ný stá­nok spo­loč­nos­ti – doho­dou (plo­cha do 6 m2)
 • 2× vstup na kon­gres pre FZ 
 • inzer­cia v bul­le­ti­ne /​ 1 stránka
 • uve­rej­ne­nie loga medzi par­tner­mi na webe, v tla­čo­vi­nách, aj počas kongresu
BALÍČEK MIN
 • pre­zen­tač­ný stá­nok spo­loč­nos­ti MIN. (2 m2)
 • 1× vstup na kon­gres pre FZ
 • uve­rej­ne­nie loga medzi par­tner­mi na webe, v tla­čo­vi­nách, aj počas kongresu

ĎALŠIE SLUŽBY NAD RÁMEC BALÍČKA
Výstav­ná plo­cha – doob­jed­na­nie naviac 1m2                          500 € + DPH
Inzer­cia v odbor­nom prog­ra­me /​ 1 stra­na                               350 € + DPH
Regis­trá­cia firem­né­ho zástup­cu naviac.                                    60 € + DPH /​ oso­ba

Váš záu­jem pro­sím potvrď­te vypl­ne­ním for­mu­lá­ra – TU na stiahnutie↓

Radi Vám spro­stred­ku­je­me aj ďal­šie služ­by:
uby­to­va­nie pre leká­rov aj firem­ných zástup­cov, dopl­n­ko­vé služ­by na stá­nok a iné.

MONTÁŽ STÁNKOV
štvr­tok             19. 9. 2024        pred­bež­ne po 17.00 hod.
pia­tok              20. 9. 2024        od  06.30 – 10.00 hod.
DEMONTÁŽ STANKOV
sobo­ta             21. 9. 2024        po skon­če­ní odbor­né­ho programu

 • v pries­to­roch urče­ných na pre­zen­tá­ciu firiem je prí­vod elek­tric­kej ener­gie na via­ce­rých mies­tach, na dosia­hnu­tie k stán­ku je potreb­né využiť vlast­né predlžovačky
 • do pries­to­ru Vám zabez­pe­čí­me STÔL /​ 2 × STOLIČKY – PROSÍM ŠPECIFIKUJTE, príp. pod­ľa požia­dav­ky, ako ste uvied­li vo formulári!
 • OBRUSY NEZABEZPEČUJEME!
 • Pri­po­mí­na­me, že je potreb­né REGISTROVAŤ všet­kých zástup­cov spo­loč­nos­ti. Pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zoznamu!
 • Vstup do kon­fe­renč­ných sál aj na spo­lo­čen­ský večer bude umož­ne­ný len na zákla­de MENOVIEK, kto­ré obdr­ží kaž­dý zare­gis­tro­va­ný účast­ník kon­fe­ren­cie pri REGISTRÁCII.

PARKOVANIE
Pre mon­táž a demon­táž pro­sím využi­te par­ko­vis­ko pred hote­lom, s tým že po vylo­že­ní /​ nalo­že­ní auto pre­par­kuj­te!!
K dis­po­zí­cii je aj mest­ské parkovisko.

Plochy určené na prezentáciu firiem sú v priestoroch GRAND hotela Starý Smokovec.

Plochy určené na prezentáciu firiem sú v priestoroch GRAND hotela Starý Smokovec.