Skip to content
PLATINOVÝ PARTNER 
ucb
GENERÁLNI PARTNERI 
sanofi
Janssen
amgen
abbvie
HLAVNÍ PARTNERI 
Almirall
Lilly
novartis_logo_pos_rgb
LEO pharma
PARTNERI 
Pfizer
Berlin Chemie Menarini
Eucerin
Sandoz
BIODERMA
Siklienka
Essity
BTL Aesthetics
Aurora medical
CeraVe
VICHY
La Roche Posay
Clinical Research Center
Cerdak
SkinMedical
Allstem
Smrdáky 1

Informácie pre VYSTAVOVATEĽOV 

Plo­chy urče­né na pre­zen­tá­ciu firiem sú v pries­to­roch GRAND hote­la Sta­rý Smo­ko­vec a budú ozna­če­né náz­vom Vašej spoločnosti!

MONTÁŽ STÁNKOV

štvr­tok 21. 9. 2023 od 14.00 – do 17.00 hod.
do 17.00 hod. je potreb­né ukon­čiť navá­ža­nie a hluč­né prá­ce nakoľ­ko v hote­li pre­bie­ha prog­ram
do 21.00 ukon­če­nie mon­tá­že    
pia­tok  22. 9. 2023 od  06.30 – 10.00 hod.
!!Pries­to­ry Wil­son café a Saló­nik Frid­rich August budú k dis­po­zí­cii až v pia­tok ráno!!

DEMONTÁŽ STANKOV

sobo­ta 23. 9. 2023 od 12.45 hod. (po skon­če­ní prog­ra­mu)
Kon­takt­ná oso­ba pre fir­my a agen­tú­ry:
Šte­fá­nia KAMENICKÁ 0905 /​ 530 158
infor­má­cie o mies­te urče­nom na Váš stá­nok dosta­ne­te pri REGISTRÁCII.
• v pries­to­roch urče­ných na pre­zen­tá­ciu firiem je prí­vod elek­tric­kej ener­gie na via­ce­rých mies­tach, na dosia­hnu­tie k stán­ku je potreb­né využiť vlast­né pre­dl­žo­vač­ky
• do pries­to­ru Vám zabez­pe­čí­me STÔL /​ 2 × STOLIČKY  –  PROSÍM ŠPECIFIKUJTE !! príp. pod­ľa požia­dav­ky, ako ste uvied­li vo for­mu­lá­ri!
• OBRUSY NEZABEZPEČUJEME!!!

REGISTRÁCIA FIREMNÝCH ZÁSTUPCOV  

Pri­po­mí­na­me, že je potreb­né REGISTROVAŤ všet­kých zástup­cov spo­loč­nos­ti. Pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zoznamu !

Vstup do kon­fe­renč­ných sál aj na spo­lo­čen­ský večer bude umož­ne­ný len na zákla­de MENOVIEK, kto­ré obdr­ží kaž­dý zare­gis­tro­va­ný účast­ník kon­fe­ren­cie pri REGISTRÁCII.

PARKOVANIE

Pre mon­táž a demon­táž pro­sím využi­te par­ko­vis­ko pred hote­lom, s tým že po vylo­že­ní /​ nalo­že­ní auto pre­par­kuj­te!! Ďaku­je­me za porozumenie! 

Ak potre­bu­je­te viac infor­má­cií, kon­tak­tuj­te pro­sím agen­tú­ru KAMI
Agen­tú­ra  KAMI, Šte­fá­nia Kame­nic­ká
e‑mail: kamenicka@​agenturakami.​sk, tel. 0905 /​ 530 158

pôdorys 2023