Skip to content

Ubytovanie

Uby­to­va­nie pre účast­ní­kov kon­gre­su zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.

V prí­pa­de záuj­mu o uby­to­va­nie pro­sím kon­tak­tuj­te
Mgr. Miro­sla­va Kozá­ko­vá
agenturakami@​agenturakami.​sk
0948 656 488

GRANDHOTEL PRAHA

Rezer­vo­va­ná kapa­ci­ta:
30/​2‑lôžkové izby 

Cena uby­to­va­nia s raňaj­ka­mi:
Dvoj­lôž­ko­vá izba: 110 € /​ noc 
Dvoj­lôž­ko­vá izba obsa­de­ná 1 oso­bou: 100 € /​ noc 
Miest­ny popla­tok: 1,50 € /​ oso­ba /​ noc

HOTEL TULIPÁN

Rezer­vo­va­ná kapa­ci­ta:
10/​2‑lôžkové izby 

Cena uby­to­va­nia s raňaj­ka­mi:
Dvoj­lôž­ko­vá izba: 88 € /​ noc 
Dvoj­lôž­ko­vá izba obsa­de­ná 1 oso­bou: 50 € /​ noc 
Miest­ny popla­tok: 1,50 € /​ oso­ba /​ noc

Vzdia­le­nosť od mies­ta kon­fe­ren­cie – cca 430 m

PENZIÓN VILA PARK

Rezer­vo­va­ná kapa­ci­ta:
6/​2‑lôžkové izby Štan­dard
2/​2‑lôžkové izby Fami­ly 
2/​2‑lôžkové izba Pano­ra­ma 

Cena uby­to­va­nia s raňaj­ka­mi:
Dvoj­lôž­ko­vá izba Štan­dard: 89 € /​ noc 
Dvoj­lôž­ko­vá izba Štan­dard obsa­de­ná 1 oso­bou: 69 € /​ noc 
Dvoj­lôž­ko­vá izba Fami­ly: 94 € /​ noc 
Dvoj­lôž­ko­vá izba Fami­ly obsa­de­ná 1 oso­bou: 89 € /​ noc 
Dvoj­lôž­ko­vá izba Pano­ra­ma: 104 € /​ noc 
Dvoj­lôž­ko­vá izba Pano­ra­ma obsa­de­ná 1 oso­bou: 99 € /​ noc 
Miest­ny popla­tok: 1,50 € /​ oso­ba /​ noc

Vzdia­le­nosť od mies­ta kon­fe­ren­cie – cca 470 m