Skip to content

Informácie

ORGANIZÁTORI A ODBORNÍ GARANTI

Kli­ni­ka der­ma­to­ve­ne­ro­ló­gie LF UPJŠ a UNLP Koši­ce, 
Der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gic­ké odde­le­nie FNsP J. A. Rei­ma­na, Pre­šov
v spo­lu­prá­ci so Slo­ven­skou lekár­skou komo­rou
a so Slo­ven­skou komo­rou ses­tier a pôrod­ných asistentiek

UNLP KE
FNSP Prešov
SLK
LF UPJŠ
SK-SaPA

ZÁŠTITU NAD PODUJATÍM PREVZAL

dekan Lekár­skej fakul­ty Uni­ver­zi­ty Pav­la Joze­fa Šafá­ri­ka v Koši­ciach,
prof. MUDr. Peter Jar­čuš­ka, PhD.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

doc. MUDr. Janet­te Balog­ho­vá, PhD.
MUDr. Pet­ra Imle­jo­vá, MPH
MUDr. Tomáš Kam­pe, MPH, PhD.
MUDr. Kata­rí­na Mel­ní­ko­vá, MPH, MBA
MUDr. Mar­ti­na Vido­vá Ugur­bas, PhD., MPH

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE