Skip to content

Informácie

ORGANIZÁTORI

Kli­ni­ka der­ma­to­ve­ne­ro­ló­gie LF UPJŠ a UNLP Koši­ce, 
Der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gic­ké odde­le­nie FNsP J. A. Rei­ma­na, Pre­šov
v spo­lu­prá­ci so Slo­ven­skou der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gic­kou spo­loč­nos­ťou
a so Slo­ven­skou komo­rou ses­tier a pôrod­ných asistentiek

UNLP KE
FNSP Prešov
SLK
LF UPJŠ
SK-SaPA

ZÁŠTITU NAD PODUJATÍM PREVZAL

dekan Lekár­skej fakul­ty Uni­ver­zi­ty Pav­la Joze­fa Šafá­ri­ka v Koši­ciach,
prof. MUDr. Peter Jar­čuš­ka, PhD.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

doc. MUDr. Janet­te Balog­ho­vá, PhD.
MUDr. Tomáš Kam­pe, MPH, PhD.
MUDr. Pet­ra Imle­jo­vá, MPH
MUDr. Kata­rí­na Mel­ní­ko­vá, MPH, MBA

HLAVNÉ TÉMY

Auto­imu­nit­né a zápa­lo­vé kož­né ocho­re­nia
Pediat­ric­ká der­ma­to­ve­ne­ro­ló­gia
Ino­va­tív­na tera­pia
Keď nej­de len o kožu
Inter­dis­cip­li­nár­na spo­lu­prá­ca
Aka­de­mic­ká štvr­ť­ho­din­ka
Skú­se­nos­ti z mojej pra­xe
Kto mi pora­dí
Novin­ky v tera­pii
Korek­tív­na a este­tic­ká der­ma­to­ló­gia
Works­ho­py
Komen­to­va­né e‑postery