Skip to content

22. september 2023 – piatok


  8.00 – 17.00 REGISTRÁCIA účastníkov  
10.00 – 10.05 OTVORENIE konferencie 

10.05 – 11.00
SPRÁVNY PRÍSTUP K PACIENTOVI – ZÁKLAD ÚSPEŠNEJ LIEČBY

Predsedajúci: MUDr. Molčanová Jana

Dôveruj, ale preveruj… alebo keď ťa hobby potrápi
Bakšová G., Zajacová T., Fabián P., Kováčová Gajanová J. (Poprad, Vyšné Hágy)   

Praktické skúsenosti s ambulantnou liečbou ťažkých psoriatických pacientov
Molčanová J. (Vranov nad Topľou)

Každé zníženie rizika založené na dôkazoch má význam
Szakács M. (Košice)  

Ako na liečbu atopickej dermatitídy?
podporené spoločnosťou Eli Lilly Slovakia s.r.o.
Breznická M. (Sliač)

11.00 – 11.30
POHĽAD Z DRUHEJ STRANY – DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA HIDRADENITÍDY A IBD 
(podporené spoločnosťou SANDOZ) 

Predsedajúci: prim. MUDr. Kampe Tomáš, PhD., MPH

Crohn alebo hidradenitída 
Laclav M. (Prešov)

Čo vidí gastroenterológ a pohľad radiológa 
Frigová L. (Košice)

11.30 – 12.00
POD MASKOU CHORÔB VIACERÝCH TVÁRÍ
(podporené spoločnosťou NOVARTIS) 

Predsedajúci: prim. MUDr. Kampe Tomáš, PhD., MPH

Otvorenie
Kampe T.

Meandre hidradenitis suppurativa
Vorčáková K., Kampe T. (Martin, Košice)  

Ako skrotiť CSU biologickou liečbou
Nemšovská J. (Bratislava)

10.05 – 12.00 WORSKHOP  / salónik pri recepcii

Skleroterapia: vyšetrenie a posúdenie pacienta, výber metódy a technika skleroterapie malých varixov dolných končatín
prim. MUDr. Kopal T.

12.00 – 12.30 COFFEE BREAK

12.30 – 13.00
AKO POMÔCŤ PACIENTOVI A NEZABUDNÚŤ ANI NA SEBA
(podporené spoločnosťou Amgen) 

Predsedajúci: MUDr. Kováčová Silvia

Ako nevyhorieť v povolaní zdravotníka?
Medvecká I. (Košice)

Prínos malej molekuly k liečbe psoriázy v reálnej klinickej praxi
Kováčová S. (Sabinov)

13.00 – 13.30
OTVORENÉ HORIZONTY V LIEČBE KOŽNÝCH ZÁPALOVÝCH CHORÔB
(podporené spoločnosťou ABBVIE) 

Predsedajúci: prim. MUDr. Kampe Tomáš, PhD., MPH

Čas byť obJAKtívny
Buchvald D. (Bratislava)  

Znižujme RIZiko chronického poškodeniA pacieNta psoriázou
Hurtová T. (Martin)  

14.00 – 14.45
ZAHRANIČNÉ SKÚSENOSTI S INHIBÍTOROM IL-23 V LIEČBE PSORIATICKÉHO OCHORENIA 
(podporené spoločnosťou JANSSEN) 

Predsedajúci: doc. MUDr. Baloghová Janette, PhD. 

Guselkumab v léčbě pacientů s psoriázou – RWE Biorep CZ
Kojanová M. (Praha)

Psoriatic disease: towards a comprehensive skin and joint approach
Martorell A. C. (Valencia, Spain) 

14.45 – 15.00 COFFEE BREAK

15:00 – 16:00
OD TEÓRIE K PRAXI
(sympózium podporené spoločnosťou UCB) 

Predsedajúci: doc. MUDr. Janette Baloghová, PhD.

Psoriasis Treatment and Cancer: New Perspectives
Gisondi P. (Verona, Italy)

Úloha cytokínov IL-17A a IL-17F v autoimunitnom zápale
Imlejová P. (Prešov)

IL-17A a IL-17F v klinickej praxi
Baloghová J. (Košice)

15.00 – 16.00  WORSKHOP BTL / salónik pri recepcii

Najnovšie unikátne laserové techniky Fotona v estetickej medicíne
LIVE DEMO
Šimotová Petra, DiS. (Praha)

16.15 – 17.15 SKIN CAFE / STAN letná terasa
(sympózium podporené spoločnosťou UCB)

Adiktológia – interaktívne fórum
prim. MUDr. Miroslav Grohol (Bardejov)  

17.30 – 18.30
DERMATOLOGY BEYOND THE BORDERS

Predsedajúci: doc MUDr. Baloghová Janette, PhD. 

Hodnotenie účinnosti a bezpečnosti brodalumabu v liečbe plakovej psoriázy na základe RWE z ČR
podporené spoločnosťou LEO PHARMA
Gkalpakiotis S. (Praha) 

The importance of a tailored treatment approach in psoriasis
podporené spoločnosťou ALMIRALL
Weger W. (Graz, Austria) 

Latest trends in the treatment of atopic dermatitis
podporené spoločnosťou SANOFI
Thaci D. (Lübeck, Germany)  

20.00  VEČERA

23. september 2023 – sobota


8.00 – 11.00 REGISTRÁCIA účastníkov

8.00 – 8.45
PEDIATRICKÁ DERMATOLÓGIA

Predsedajúci: doc. MUDr. Janette Baloghová, PhD.

Flegmóna v oblasti mons pubis nereagujúca na systémovú antibioticku liečbu
Juhásová H., Baloghová J., Baranová Z. (Košice)

Sezónne infekcie detí aktuálne v praxi dermatológa aj pediatra
Martinásková K. (Prešov)

Keď by pri stanovení definitívnej diagnózy nemal chýbať detský gastroenterológ
Petrášová M., Tarcalová B., Majlingová S. (Košice)

8.45 – 9.15
STRATÉGIA LIEČBY KOŽNÝCH NÁDOROV – INTERAKTÍVNY WORKSHOP

Optimálny postup pri liečbe kožných nádorov.
Je chirurgická liečba vždy tá najlepšia možnosť?

Murárová Z. (Bratislava)

9.15 – 10.00
DÁMY DERMATOVENEROLÓGIE

Predsedajúci: prof. MUDr. Hercogová Jana, CSc. MHA

Syphilis innocentium
Hercogová J. (Praha)

Povrchové infekcie a atypický priebeh niektorých dermatóz
Šimaljaková M. (Bratislava)

Pohľad na manažment kožných ochorení s prihliadnutím na mikrobióm
Zelenková H. (Svidník)

10.00 – 10.15 COFFEE BREAK

10.15 – 11.00
VARIA

Predsedajúci: MUDr. Urbanček Slavomír, PhD.

Syfilis s očným postihnutím – séria 4 kazuistík
Sroková Z., Bezkorovajná D., Buvalová Z., Urbanček S., Jančo L. (Banská Bystrica)
Skleroterapia v liečbe varixov dolných končatín
Minčič L. (Považská Bystrica)
Upadacitinib v léčbě těžké formy atopické dermatitidy a alopecia areata
Horažďovský J. (České Budějovice)

11.00 – 11.45
ONKODERMATOLÓGIA

Predsedajúci: prim. MUDr. Baran Matúš, MBA

Aktuálne trendy v liečbe malígneho melanómu z pohľadu onkológa
(podporené spoločnosťou Novartis)
Lešková J. (Prešov)

Prínos imunoterapie v liečbe malígneho melanómu
Paňková T. (Prešov)

Melanóm, melanóm ktorému skalpelu patríš?
Baran M. (Prešov)

11.45 – 12.45
ESTETICKÁ A KOREKTÍVNA MEDICÍNA

Predsedajúci: MUDr. Kožuchová Zuzana

Prirodzenosť a estetická medicína, alebo ako si zachovať „pravú“ tvár
Kožuchová Z. (Košice)

Face-lift: prísna individualizácia indikačných kritérií a operačného postupu
Palenčár D. (Bratislava)

Chirurgické možnosti rekonštrukcie dolnej mihalnice po odstránení bazocelulárneho karcinómu
Vidová M., Vozárová K., Jabur V., Pastva V. (Košice)

Ultrazvuk – nový nástroj v estetickej medicíne
Rapčanová J. (Bardejov)

12.45 UKONČENIE konferencie

13.00 OBED

 

Organizátori podujatia si vyhradzujú právo na zmenu programu.E‑POSTERY

1. Účin­ná lieč­ba závaž­nej pso­riá­zy
Brez­nic­ká M. (Sliač)

2. Inhi­bí­tor IL-23 gusel­ku­mab
I. línia lieč­by pso­ria­sis vul­ga­ris
Uhrín T. (Pre­šov)E‑POSTEROVÁ SEKCIA

 1. Aso­ciá­cia kož­ných a oste­oar­ti­ku­lár­nych zmien
  H. Juhá­so­vá, A. Pod­rac­ká, Z. Baranová
 2. Loka­li­zo­va­ná skle­ro­der­mia ver­sus lichen scle­ro­sus
  A. Pod­rac­ká, J.Baloghová

 3. Využi­tie pro­ti­zá­pa­lo­vé­ho a anti­mik­ro­biál­ne­ho účin­ku dap­só­nu v lieč­be reci­di­vu­jú­ce­ho ery­si­pe­la­su
  B. Jáno­ší­ko­vá, J. Balog­ho­vá, G. Takáčová

 4. Gigan­tic­ký bazo­ce­lu­lár­ny kar­ci­nóm
  A.Šepitková, T.Kampe

 5. Ste­vens-John­so­nov syn­dróm
  G. Koter­co­vá, B. Jánošíková
 6. Lie­če­nie pso­riá­zy, ato­pic­ké­ho ekzé­mu a iných chro­nic­kých der­ma­tóz v kúpe­ľoch
  I. Mar­gi­tics

 7. Our expe­rien­ce with apre­mi­last tre­at­ment
  M. Gaz­dí­ko­vá

 8. Bazo­ce­lu­lár­ny kar­ci­nóm
  A. Gur­čí­ko­vá