Skip to content

Všeobecné obchodné podmienky Agentúry KAMI, s. r. o.

Všeobecné obchodné podmienky Agentúry KAMI, s. r. o.

Obchodné meno: Agentúra KAMI, s.r.o.
Sídlo: Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Zápis v OR: OS Košice I., Oddiel Sro, Vložka číslo 19032/V
IČO: 36 706 272
Štatutárny orgán: Štefánia Kamenická, konateľka
Adresa elektronickej pošty: kami@agenturakami.sk

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE ZABEZPEČENIE REGISTRÁCIE, UBYTOVANIA A INÝCH SLUŽIEB SPOJENÝCH S ORGANIZÁCIOU KONGRESOV, KONFERENCIÍ, SEMINÁROV A AKCII

 1. Agentúra KAMI, s.r.o. ponúka prostredníctvom svojich internetových stránok klientom možnosť zabezpečenia registrácie, ubytovania, prípadne iných služieb, spojených s organizáciou kongresov, konferencií, seminárov a akcii. Po zadaní údajov požadovaných v registračných formulároch, prípadne on-line, ktoré sú vytvorené na každú akciu samostatne, a po  jeho odoslaní, Agentúra KAMI, s.r.o. danú registráciu potvrdí klientovi mailom, kde klient obdrží všetky informácie k registrácii, k ubytovaniu, prípadne k iným službám, ktoré sú spojené s danou akciou, taktiež obdrží informácie k možnosti platby za objednané služby spolu so storno podmienkami.
 2. Doručovanie písomností medzi klientom a Agentúrou KAMI, s.r.o. sa uskutočňuje predovšetkým elektronicky na e-mailovú adresu alebo poštou. Klient je povinný oznámiť Agentúre KAMI, s.r.o. platné kontaktné údaje alebo ich zmenu. V prípade ak sa s klientom nebude možné skontaktovať prostredníctvom ním zadaných kontaktných údajov. Agentúra KAMI, s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré v súvislosti s touto skutočnosťou klientovi vznikli.
  Pre elektronické doručovanie písomností platí, že ak Agentúra KAMI, s.r.o. nedostane chybové hlásenie o nemožnosti doručenia písomnosti na e-mailovú adresu klienta, považuje sa písomnosť za doručenú. Pre doručovanie písomností poštou platí, že ak klient doručený list neprevezme, je tento list považovaný za doručený uplynutím tretieho dňa od vrátenia nedoručenej zásielky Agentúre KAMI, s.r.o.
 3. Storno poplatky v prípade zrušenia objednávky ubytovania počas organizovania kongresov konferencií, seminárov, akcií, ak nie sú stanovené samostatne pre danú konferenciu na webovej stránke konferencie, platia nasledovne:
46 a viac dní pred nástupom na ubytovanie: 0% z celkovej ceny ubytovania
45 – 20 dní pred nástupom na ubytovane: 50% z celkovej ceny ubytovania
19 – 8 dní pred nástupom na ubytovanie: 80% z celkovej ceny ubytovania
7 – 0 dní pred nástupom na ubytovanie: 100% z celkovej ceny ubytovania

REKLAMÁCIE

Agentúra KAMI, s.r.o.  v prípade, že zaplatené služby neboli poskytnuté v dohodnutom rozsahu prijíma reklamáciu od klienta. Klient je povinný oznámiť svoje požiadavky neodkladne tak, aby mohla byť zjednaná náprava včas na samotnom mieste, pričom o uplatnení reklamácie musí byť vykonaný písomný záznam. Ak nie je možné splniť požiadavky ihneď na mieste, je možné uplatniť reklamáciu po návrate, najneskôr však do 1 mesiaca od skončenia služieb, písomne, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie je Agentúra KAMI, s.r.o. povinná odpovedať písomnou formou najneskôr do 30 dní od obdŕžania reklamácie.

Klient podá reklamáciu prostredníctvom Agentúry KAMI, s.r.o., tá je povinná danú reklamáciu riešiť s príslušným dodávateľom objednaných služieb, klient berie na vedomie, že mu voči Agentúre KAMI, s.r.o. nevznikajú akékoľvek nároky, pretože tá mu je v reklamácii len nápomocná. Takúto reklamáciu Agentúra KAMI, s.r.o. postúpi príslušnému dodávateľovi služieb a informuje o tejto skutočnosti klienta, za splnenie lehôt a podmienok pre vybavenie reklamácie zodpovedá výlučne dodávateľ služieb. Klient je povinný v reklamácii uviesť pravdivé údaje a všetky informácie týkajúce sa poskytnutia reklamovanej služby, ako aj dodať všetky podklady dokumentujúce predmet reklamácie.

O výsledku reklamácie bude klient informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom, v ktorom mu bude doručený oficiálny výsledok vybavenia jeho reklamácie.

V prípade, že reklamácia bola klientovi uznaná, klientovi budú vrátené finančné prostriedky na číslo bankového účtu klienta spravidla do 14 dní, ak sa s klientom nedohodne inak na inom riešení v závislosti od ponúkaných možností od dodávateľov objednaných služieb. V prípade, ak uhradené peniaze musí najskôr vrátiť príslušný dodávateľ služieb prostredníctvom Agentúry KAMI, s.r.o., klient berie na vedomie, že lehota na vrátenie sa môže predlžiť. Agentúra KAMI, s.r.o. sa zaväzuje vykonať všetky dostupné kroky tak, aby zo strany dodávateľov objednaných služieb boli klientovi vrátené peniaze čo najskôr a poskytovať klientovi na požiadanie informácie od dodávateľov služieb o predpokladanom dátume úhrady.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES /všeobecné nariadenie o ochrane údajov/ a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prehlásenie prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby /DPO/ZO/ spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke Prevádzkovateľa zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa v Nariadení GDPR a zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby: www.informovanie.osobnyudaj.sk alebo www.osobnyudaj.sk/informovanie . V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe u Prevádzkovateľa.

SPÔSOB PLATBY – klient môže služby uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 • Hotovostnou platbou
 • Bankovým prevodom/priamym vkladom na účet na základe faktúry od Agentúry KAMI, s.r.o.
 • Kreditnou kartou typu MAESTRO, MASTERCARD, VISAELECTRON, VISA, EUROCARD a AMERICAN EXPRESS. Klient sa zaväzuje použiť len kreditnú kartu, ktorou je oprávnený disponovať. Agentúra KAMI, s.r.o. neručí za prípadné zneužitie karty neoprávnenou osobou. Pri platbe kartou ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečné platby.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Uvedené podmienky platia až do odvolania. Klient svojím súhlasným konaním (podpisom na prihláške, zaslaním prihlášky e-mailom alebo faxom, úhradou faktúry, osobnou dohodou,) potvrdzuje, že sú mu hore uvedené podmienky známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu.
 2. Tieto podmienky sú k dispozícii  na stránke www.agenturakami.skwww.kongres-kami.sk, www.sgps-kongres.sk,  v tlačenej forme v sídle spoločnosti Agentúra KAMI, s.r.o., Letná 82/75, 052 01  Spišská Nová Ves.
 3. Vzťahy zákazníka a spoločnosti sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí.
 4. Agentúra KAMI, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny, úpravy alebo doplnenia týchto obchodných podmienok, ktoré sú účinné okamihom ich zverejnenia na internetovej stránke www.agenturakami.sk. Zákazník je povinný oboznámiť sa s aktuálnou verziou obchodných podmienok pred odoslaním každej objednávky alebo pred vykonaním akejkoľvek rezervácie.
 5. Používaním internetových stránok Agentúry KAMI, s.r.o. klient bez výhrad prijíma znenie týchto obchodných podmienok, ktoré sú pre klienta v plnom rozsahu záväzné. Používanie internetových stránok Agentúry KAMI, s.r.o. je dobrovoľné.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 1. 11. 2019