Skip to content

Všeobecné obchodné podmienky Agentúry KAMI, s. r. o.

Všeobecné obchodné podmienky Agentúry KAMI, s. r. o.

Obchod­né meno: Agen­tú­ra KAMI, s.r.o.
Síd­lo: Let­ná 8275, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Zápis v OR: OS Koši­ce I., Oddiel Sro, Vlož­ka čís­lo 19032/​V
IČO: 36 706 272
Šta­tu­tár­ny orgán: Šte­fá­nia Kame­nic­ká, konateľka
Adre­sa elek­tro­nic­kej pošty: kami@​agenturakami.​sk

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE ZABEZPEČENIE REGISTRÁCIE, UBYTOVANIA A INÝCH SLUŽIEB SPOJENÝCH S ORGANIZÁCIOU KONGRESOV, KONFERENCIÍ, SEMINÁROV A AKCII

 1. Agen­tú­ra KAMI, s.r.o. ponú­ka pro­stred­níc­tvom svo­jich inter­ne­to­vých strá­nok kli­en­tom mož­nosť zabez­pe­če­nia regis­trá­cie, uby­to­va­nia, prí­pad­ne iných slu­žieb, spo­je­ných s orga­ni­zá­ci­ou kon­gre­sov, kon­fe­ren­cií, semi­ná­rov a akcii. Po zada­ní úda­jov poža­do­va­ných v regis­trač­ných for­mu­lá­roch, prí­pad­ne on-line, kto­ré sú vytvo­re­né na kaž­dú akciu samos­tat­ne, a po  jeho odo­sla­ní, Agen­tú­ra KAMI, s.r.o. danú regis­trá­ciu potvr­dí kli­en­to­vi mai­lom, kde kli­ent obdr­ží všet­ky infor­má­cie k regis­trá­cii, k uby­to­va­niu, prí­pad­ne k iným služ­bám, kto­ré sú spo­je­né s danou akci­ou, tak­tiež obdr­ží infor­má­cie k mož­nos­ti plat­by za objed­na­né služ­by spo­lu so stor­no podmienkami.
 2. Doru­čo­va­nie písom­nos­tí medzi kli­en­tom a Agen­tú­rou KAMI, s.r.o. sa usku­toč­ňu­je pre­dov­šet­kým elek­tro­nic­ky na e‑mailovú adre­su ale­bo poštou. Kli­ent je povin­ný ozná­miť Agen­tú­re KAMI, s.r.o. plat­né kon­takt­né úda­je ale­bo ich zme­nu. V prí­pa­de ak sa s kli­en­tom nebu­de mož­né skon­tak­to­vať pro­stred­níc­tvom ním zada­ných kon­takt­ných úda­jov. Agen­tú­ra KAMI, s.r.o. nezod­po­ve­dá za aké­koľ­vek ško­dy, kto­ré v súvis­los­ti s tou­to sku­toč­nos­ťou kli­en­to­vi vznik­li.
  Pre elek­tro­nic­ké doru­čo­va­nie písom­nos­tí pla­tí, že ak Agen­tú­ra KAMI, s.r.o. nedos­ta­ne chy­bo­vé hlá­se­nie o nemož­nos­ti doru­če­nia písom­nos­ti na e‑mailovú adre­su kli­en­ta, pova­žu­je sa písom­nosť za doru­če­nú. Pre doru­čo­va­nie písom­nos­tí poštou pla­tí, že ak kli­ent doru­če­ný list nepre­vez­me, je ten­to list pova­žo­va­ný za doru­če­ný uply­nu­tím tre­tie­ho dňa od vrá­te­nia nedo­ru­če­nej zásiel­ky Agen­tú­re KAMI, s.r.o.
 3. Stor­no poplat­ky v prí­pa­de zru­še­nia objed­náv­ky uby­to­va­nia počas orga­ni­zo­va­nia kon­gre­sov kon­fe­ren­cií, semi­ná­rov, akcií, ak nie sú sta­no­ve­né samos­tat­ne pre danú kon­fe­ren­ciu na webo­vej strán­ke kon­fe­ren­cie, pla­tia nasledovne:
46 a viac dní pred nástu­pom na ubytovanie: 0% z cel­ko­vej ceny ubytovania
45 – 20 dní pred nástu­pom na ubytovane: 50% z cel­ko­vej ceny ubytovania
19 – 8 dní pred nástu­pom na ubytovanie: 80% z cel­ko­vej ceny ubytovania
7 – 0 dní pred nástu­pom na ubytovanie: 100% z cel­ko­vej ceny ubytovania

REKLAMÁCIE

Agen­tú­ra KAMI, s.r.o.  v prí­pa­de, že zapla­te­né služ­by nebo­li poskyt­nu­té v dohod­nu­tom roz­sa­hu pri­jí­ma rekla­má­ciu od kli­en­ta. Kli­ent je povin­ný ozná­miť svo­je požia­dav­ky neod­klad­ne tak, aby moh­la byť zjed­na­ná nápra­va včas na samot­nom mies­te, pri­čom o uplat­ne­ní rekla­má­cie musí byť vyko­na­ný písom­ný záznam. Ak nie je mož­né spl­niť požia­dav­ky ihneď na mies­te, je mož­né uplat­niť rekla­má­ciu po návra­te, naj­ne­skôr však do 1 mesia­ca od skon­če­nia slu­žieb, písom­ne, inak prá­vo zani­ká. Na všet­ky rekla­má­cie je Agen­tú­ra KAMI, s.r.o. povin­ná odpo­ve­dať písom­nou for­mou naj­ne­skôr do 30 dní od obdŕ­ža­nia reklamácie.

Kli­ent podá rekla­má­ciu pro­stred­níc­tvom Agen­tú­ry KAMI, s.r.o., tá je povin­ná danú rekla­má­ciu rie­šiť s prí­sluš­ným dodá­va­te­ľom objed­na­ných slu­žieb, kli­ent berie na vedo­mie, že mu voči Agen­tú­re KAMI, s.r.o. nevzni­ka­jú aké­koľ­vek náro­ky, pre­to­že tá mu je v rekla­má­cii len nápo­moc­ná. Takú­to rekla­má­ciu Agen­tú­ra KAMI, s.r.o. postú­pi prí­sluš­né­mu dodá­va­te­ľo­vi slu­žieb a infor­mu­je o tej­to sku­toč­nos­ti kli­en­ta, za spl­ne­nie lehôt a pod­mie­nok pre vyba­ve­nie rekla­má­cie zod­po­ve­dá výluč­ne dodá­va­teľ slu­žieb. Kli­ent je povin­ný v rekla­má­cii uviesť prav­di­vé úda­je a všet­ky infor­má­cie týka­jú­ce sa poskyt­nu­tia rekla­mo­va­nej služ­by, ako aj dodať všet­ky pod­kla­dy doku­men­tu­jú­ce pred­met reklamácie.

O výsled­ku rekla­má­cie bude kli­ent infor­mo­va­ný bez­pro­stred­ne po ukon­če­ní rekla­mač­né­ho kona­nia e‑mailom, v kto­rom mu bude doru­če­ný ofi­ciál­ny výsle­dok vyba­ve­nia jeho reklamácie.

V prí­pa­de, že rekla­má­cia bola kli­en­to­vi uzna­ná, kli­en­to­vi budú vrá­te­né finanč­né pros­tried­ky na čís­lo ban­ko­vé­ho účtu kli­en­ta spra­vid­la do 14 dní, ak sa s kli­en­tom nedo­hod­ne inak na inom rie­še­ní v závis­los­ti od ponú­ka­ných mož­nos­tí od dodá­va­te­ľov objed­na­ných slu­žieb. V prí­pa­de, ak uhra­de­né penia­ze musí naj­skôr vrá­tiť prí­sluš­ný dodá­va­teľ slu­žieb pro­stred­níc­tvom Agen­tú­ry KAMI, s.r.o., kli­ent berie na vedo­mie, že leho­ta na vrá­te­nie sa môže pre­dl­žiť. Agen­tú­ra KAMI, s.r.o. sa zavä­zu­je vyko­nať všet­ky dostup­né kro­ky tak, aby zo stra­ny dodá­va­te­ľov objed­na­ných slu­žieb boli kli­en­to­vi vrá­te­né penia­ze čo naj­skôr a posky­to­vať kli­en­to­vi na požia­da­nie infor­má­cie od dodá­va­te­ľov slu­žieb o pred­po­kla­da­nom dátu­me úhrady.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spra­cú­va­nie osob­ných úda­jov sa ria­di naria­de­ním EP a Rady EÚ č. 2016679 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa zru­šu­je smer­ni­ca 95/​46/​ES /​všeobecné naria­de­nie o ochra­ne údajov/​ a záko­nom SR č. 182018 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov a o zme­ne a dopl­ne­ní nie­kto­rých zákonov.

Prehlásenie prevádzkovateľa:

Pre­vádz­ko­va­teľ pre­hla­su­je, že zais­te­ním ochra­ny práv dot­knu­tých osôb pove­ril exter­ným výko­nom Zod­po­ved­nej oso­by /​DPO/​ZO/​ spo­loč­nosť Osob​ny​udaj​.sk, s.r.o., kto­rá na webo­vej strán­ke Pre­vádz­ko­va­te­ľa zve­rej­ni­la všet­ky povin­né infor­má­cie nachá­dza­jú­ce sa v Naria­de­ní GDPR a záko­ne o ochra­ne osob­ných úda­jov a zavied­la trans­pa­rent­ný sys­tém zazna­me­ná­va­nia bez­peč­nost­ných inci­den­tov a akých­koľ­vek otá­zok zo stra­ny dot­knu­tej oso­by, ako aj iných osôb.

Jed­not­li­vé infor­má­cie sa môže dot­knu­tá oso­ba dozve­dieť pria­mo na strán­ke exter­nej zod­po­ved­nej oso­by: www​.infor​mo​va​nie​.osob​ny​udaj​.sk ale­bo www​.osob​ny​udaj​.sk/​i​n​f​o​r​m​o​v​a​nie . V prí­pa­de, že dot­knu­tá oso­ba sa nevie s infor­má­cia­mi obo­zná­miť pro­stred­níc­tvom inter­ne­tu, je povin­né infor­mo­va­nie mož­né pre­vziať v papie­ro­vej podo­be u Prevádzkovateľa.

SPÔSOB PLATBY – kli­ent môže služ­by uhra­diť nasle­dov­ný­mi spôsobmi:

 • Hoto­vost­nou platbou
 • Ban­ko­vým prevodom/​priamym vkla­dom na účet na zákla­de fak­tú­ry od Agen­tú­ry KAMI, s.r.o.
 • Kre­dit­nou kar­tou typu MAESTRO, MASTERCARD, VISAELECTRON, VISA, EUROCARD a AMERICAN EXPRESS. Kli­ent sa zavä­zu­je pou­žiť len kre­dit­nú kar­tu, kto­rou je opráv­ne­ný dis­po­no­vať. Agen­tú­ra KAMI, s.r.o. neru­čí za prí­pad­né zne­uži­tie kar­ty neo­práv­ne­nou oso­bou. Pri plat­be kar­tou ste pre­sme­ro­va­ný na bez­peč­nú pla­tob­nú brá­nu ban­ky, kde zadá­te potreb­né úda­je. Pokiaľ je trans­ak­cia auto­ri­zo­va­ná, plat­ba pre­beh­ne okam­ži­te. Pod­po­ru­je­me bez­peč­né platby.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Uve­de­né pod­mien­ky pla­tia až do odvo­la­nia. Kli­ent svo­jím súhlas­ným kona­ním (pod­pi­som na pri­hláš­ke, zasla­ním pri­hláš­ky e‑mailom ale­bo faxom, úhra­dou fak­tú­ry, osob­nou doho­dou,) potvr­dzu­je, že sú mu hore uve­de­né pod­mien­ky zná­me, súhla­sí s nimi a pri­jí­ma ich v plnom rozsahu.
 2. Tie­to pod­mien­ky sú k dis­po­zí­cii  na strán­ke www​.agen​tu​ra​ka​mi​.skwww​.kon​gres​-kami​.sk, www​.sgps​-kon​gres​.sk,  v tla­če­nej for­me v síd­le spo­loč­nos­ti Agen­tú­ra KAMI, s.r.o., Let­ná 8275, 052 01  Spiš­ská Nová Ves.
 3. Vzťa­hy zákaz­ní­ka a spo­loč­nos­ti sa ria­dia tými­to vše­obec­ný­mi obchod­ný­mi pod­mien­ka­mi, vše­obec­ne záväz­ný­mi pred­pis­mi plat­ný­mi na úze­mí Slo­ven­skej repub­li­ky, a to v uve­de­nom poradí.
 4. Agen­tú­ra KAMI, s.r.o. si vyhra­dzu­je prá­vo zme­ny, úpra­vy ale­bo dopl­ne­nia tých­to obchod­ných pod­mie­nok, kto­ré sú účin­né oka­mi­hom ich zve­rej­ne­nia na inter­ne­to­vej strán­ke www​.agen​tu​ra​ka​mi​.sk. Zákaz­ník je povin­ný obo­zná­miť sa s aktu­ál­nou ver­zi­ou obchod­ných pod­mie­nok pred odo­sla­ním kaž­dej objed­náv­ky ale­bo pred vyko­na­ním akej­koľ­vek rezervácie.
 5. Pou­ží­va­ním inter­ne­to­vých strá­nok Agen­tú­ry KAMI, s.r.o. kli­ent bez výhrad pri­jí­ma zne­nie tých­to obchod­ných pod­mie­nok, kto­ré sú pre kli­en­ta v plnom roz­sa­hu záväz­né. Pou­ží­va­nie inter­ne­to­vých strá­nok Agen­tú­ry KAMI, s.r.o. je dobrovoľné.

V Spiš­skej Novej Vsi, dňa 1. 11. 2019